Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

1741 adf8 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
7023 d5d0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
9542 1f36 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszydera szydera
Elle Italia Aug 1999 - Sarah Thomas by Russell James
Reposted frompredictableannie predictableannie viaszydera szydera
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viasomethingpositive somethingpositive

March 12 2017

0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viaszydera szydera
0775 1b48 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera

March 08 2017

1399 d2b1
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabarnslig barnslig
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viaszydera szydera

March 07 2017

4937 4cdc
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
9871 6736 500
Reposted fromirresponsible irresponsible viaszydera szydera
8769 40f9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
3083 71d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
8895 288b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl