Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viachaotica chaotica
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapchamtensyf pchamtensyf

June 08 2017

9687 c4c5 500
Reposted fromipo ipo viakarlla karlla

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou

June 07 2017

0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viaucieknijmi ucieknijmi
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaimpulsivee impulsivee
8319 45a3 500
1213 966c 500
Reposted fromsunlight sunlight viastefanson stefanson
0063 a4a1 500
Reposted fromsunlight sunlight viastefanson stefanson
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie viaayati ayati
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaucieknijmi ucieknijmi
5476 bd48
Reposted fromkarahippie karahippie viaucieknijmi ucieknijmi
3456 dabe
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi
4292 da88 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastefanson stefanson

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou

May 25 2017

5923 a6c4
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl